ALGEMENE VOORWAARDEN DE VIDEOMAKERS

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Videomakers: de vennootschap onder firma, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 67534457, BTW nummer: NL857057625B01 gevestigd aan de Nieuwpoortkade 2A, 1055 RX in Amsterdam, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Videomakers en Cliënt,
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of het afsluiten van een lidmaatschap, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Product: het (fysieke) product dat door de Videomakers geleverd zal worden;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen de Videomakers en de Cliënt, die Cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot toegang tot bepaalde digitale inhoud;
 7. Cursus: de online cursussen die de Videomakers op haar website aanbiedt;
 8. Cliënt: de (rechts)persoon of personen waarmee de Videomakers de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
 9. Consument: Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 10. Lidmaatschapsgeld: de kosten voor het afsluiten van een lidmaatschap, welke kosten door de Cliënt zijn verschuldigd;
 11. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
 12. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Cliënt;
 13. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
 14. Aw.: Auteurswet 1912; en
 15. Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door De Videomakers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Videomakers en de Cliënt, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en werkzaamheden.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Videomakers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Cliënt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de Videomakers slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Het Aanbod

 1. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van aangeboden producten en/of digitale inhoud en/of lidmaatschap, die het de Cliënt mogelijk maakt om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden de Videomakers niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Genoemde (lidmaatschaps)prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod en levering van een product en/of digitale inhoud

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van door de Cliënt van het aanbod en de voldoening van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Videomakers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. Levering van het product en/of digitale inhoud vindt plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Videomakers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gezorgd voor een veilige webomgeving. De Videomakers heeft passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen voor elektronische betaling.

Artikel 5. Tevredenheidsgarantie/Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten en/of digitale inhoud en/of het afsluiten van een lidmaatschap heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst op afstand gedurende dertig dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, en in geval van een overeenkomst op afstand met betrekking tot fysieke producten ingaande op de dag dat de Cliënt het product heeft ontvangen, zonder opgave van reden te annuleren.
 2. Na annulering van de overeenkomst op afstand heeft de Cliënt veertien dagen de tijd om het product te retourneren. De kosten voor retour komen in dat geval voor rekening van de Cliënt.
 3. Terugbetaling aan de Cliënt geschiedt onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen nadat de Cliënt de overeenkomst op afstand heeft geannuleerd. De Videomakers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Cliënt heeft gebruikt, tenzij de Cliënt instemt met een andere methode.

Artikel 7. Prijswijziging

 1. De Videomakers heeft het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen. De Cliënt wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding via de e-mail van de prijswijziging en van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt in kennis gesteld.

Artikel 8. Nakoming overeenkomst 

 1. De Videomakers staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Digitale inhoud kan gestreamd en (deels) gedownload worden.

Artikel 9. Duur en opzegging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Cliënt kan het lidmaatschap voor onbepaalde tijd te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Beëindiging kan via zijn account op de website of via de opzegpagina.
 3. De Cliënt ontvangt van de Videomakers altijd een bevestiging dat de beëindiging is verwerkt. Indien de Cliënt geen bevestigingse-mail van de Videomakers heeft ontvangen, is het lidmaatschap niet correct beëindigd en dient de Cliënt contact op te nemen met de Videomakers.
 4. De Videomakers kan het lidmaatschap voor onbepaalde tijd opzeggen. Een dergelijke opzegging geschiedt via de e-mail en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 5. Het lidmaatschap voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd.
 6. Het lidmaatschap voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de looptijd en wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 10. Betaling lidmaatschap

 1. Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks via automatische incasso of jaarlijks via automatische incasso of IDEAL voldaan.
 2. De Videomakers behoudt zich het recht voor om de toegang tot digitale inhoud op de website buiten werking te stellen indien de (maandelijkse) incasso om welke reden dan ook wordt gestorneerd. De Cliënt krijgt weer toegang tot de digitale inhoud op de website zodra het verschuldigde lidmaatschapsgeld op de rekening van de Videomakers is bijgeschreven. De Cliënt heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld over de periode dat de toegang tot de digitale inhoud buiten werking is gesteld. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Cliënt worden niet opgeschort door de buiten werkingstelling van toegang tot de digitale inhoud op website.

Artikel 11. Overmacht

Soms is er sprake van overmacht. Dat ontslaat de Videomakers van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Cliënt enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Videomakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
 2. In het bijzonder is de Videomakers niet aansprakelijk voor producten en/of digitale inhoud die de Cliënt bij derden koopt, ook niet als de Cliënt deze producten en/of digitale inhoud heeft gekocht via een affiliate link op de website van de Videomakers.
 3. Indien de Videomakers geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Cliënt uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 4. De Cliënt heeft de plicht de producten en/of digitale inhoud te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de Videomakers tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van de Videomakers.
 5. Cliënt vrijwaart de Videomakers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 6. In het bijzonder vrijwaart de Cliënt de Videomakers van iedere aansprakelijkheid voor schade aan derden verband houdende met de door de Cliënt geüploade digitale inhoud op de website van de Videomakers.

Artikel 13. Overige verplichtingen van de Cliënt

Indien de Cliënt vermoedt dat gegevens/digitale inhoud in handen is gekomen van derden die geen Overeenkomst hebben met de Videomakers, maakt de Cliënt hiervan onmiddellijk melding bij de Videomakers.

Artikel 14. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle ontwikkelde Werken berust bij de Videomakers.
 2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van de Videomakers, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij de Videomakers blijven.
 3. De Videomakers geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden.
 4. De Videomakers houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Cliënt geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Cliënt hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).
 5. Cliënt is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
 6. Cliënt is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Videomakers.
 7. Cliënt is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Cliënt dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Cliënt dient de persoonlijkheidsrechten van de Videomakers, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Videomakers.
 11. Elk gebruik van een werk van de Videomakers dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Videomakers.
 12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
 13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de Videomakers, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Videomakers.
 15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van de Videomakers krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden.
 16. Cliënt garandeert aan de Videomakers dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door de Videomakers en dat de Cliënt volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door de Videomakers vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Cliënt zal de Videomakers en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de Videomakers.

Artikel 15. Geheimhouding

De Videomakers verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Cliënt die zij in het kader van de Overeenkomst heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 16. Cookies

 1. De Videomakers gebruikt functionele en analytische cookies.
 2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Cookies nemen zeer geringe ruimte in en zijn niet schadelijk en kunnen geen virussen op het device installeren of bestanden beschadigen.
 3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de betrokkene niet kan inloggen op de website.

Artikel 17. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail info@deVideomakers.nl worden ingediend bij de Videomakers.
 2. Bij de Videomakers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 3. Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, kan de Cliënt die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zich aanmelden voor bemiddeling door WebwinkelKeur: https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/ .
 4. De Cliënt die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wiens klacht niet elders in behandeling is kan zich voorts wenden tot het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .

Artikel 18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De Videomakers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Videomakers aan de Cliënt medegedeeld.
 3. Indien de Cliënt een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Videomakers en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen de Videomakers en de Cliënt kennis te nemen.