ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN EN PRODUCTEN DE VIDEOMAKERS

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Videomakers: de vennootschap onder firma, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [], gevestigd aan de […] in Amsterdam, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Videomakers en Cliënt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Product: het product dat door De Videomakers geleverd zal worden;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Cursus: de online cursussen die De Videomakers op haar website aanbiedt;
 7. Cliënt: de (rechts)persoon of personen waarmee De Videomakers de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
 8. Consument: de Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 9. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
 10. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Cliënt;
 11. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912; 
 12. Aw.: Auteurswet 1912; en
 13. Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door De Videomakers. 

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Videomakers en Cliënt, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en werkzaamheden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Videomakers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Cliënt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor De Videomakers slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod tot levering van een product en/of digitale inhoud

 1. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud, die het de Cliënt mogelijk maakt om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden De Videomakers niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 3. De Videomakers sluit haar producten en digitale inhoud uit van het herroepingsrecht. Bij haar aanbod staat daarom vermeld dat de Cliënt uitdrukkelijk verklaart ermee in te stemmen dat de uitvoering van de overeenkomst begint en dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod tot levering van een product en/of digitale inhoud en levering van een product en/of digitale inhoud

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van door de Cliënt van het aanbod en de voldoening van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Videomakers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden. 
 3. Levering van het product en/of digitale inhoud vindt plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden. 
 4. De Videomakers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gezorgd voor een veilige webomgeving. De Videomakers heeft passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen voor elektronische betaling.

Artikel 5. Overmacht

Soms is er sprake van overmacht. Dat ontslaat De Videomakers van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Cliënt enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Videomakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. 
 2. Indien De Videomakers geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Cliënt uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. 
 3. De Cliënt heeft de plicht de geleverde producten en/of digitale inhoud te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart De Videomakers tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van De Videomakers.
 4. Cliënt vrijwaart De Videomakers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Artikel 7. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle ontwikkelde Werken berust bij De Videomakers.
 2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van De Videomakers, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij De Videomakers blijven.
 3. De Videomakers geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. 
 4. De Videomakers houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Cliënt geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Cliënt hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).
 5. Cliënt is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
 6. Cliënt is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van De Videomakers.
 7. Cliënt is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Cliënt dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Cliënt dient de persoonlijkheidsrechten van De Videomakers, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Videomakers.
 11. Elk gebruik van een werk van De Videomakers dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van De Videomakers.
 12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
 13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van De Videomakers, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van De Videomakers.
 15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van De Videomakers krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden. 
 16. Cliënt garandeert aan De Videomakers dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door De Videomakers en dat de Cliënt volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door De Videomakers vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Cliënt zal De Videomakers en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van De Videomakers.

Artikel 8. Geheimhouding

De Videomakers verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Cliënt die zij in het kader van de Overeenkomst heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Overeenkomst. 

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail [adres vermelden]  worden ingediend bij De Videomakers.
 2. Bij De Videomakers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

Artikel 10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De Videomakers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  De Videomakers aan de Cliënt medegedeeld.
 3. Indien de Cliënt een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 11. Overige bepalingen

 

 1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen De Videomakers en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen De Videomakers en de Cliënt kennis te nemen.